Dades de contacte d'Unió de Pagesos de Menorca

Telèfon i FAX: (971) 37 51 70
mail: unio@pagesos.org
http://www.pagesos.org/

L'Amo en Xec

dimarts, 16 de novembre de 2010

AJUDES PER A LA INSTAL·LACIÓ D'EQUIPS D'ADSL A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES DES MERCADAL


Us presentem un resum de les bases d'aquests ajuts otorgats per l'Ajuntament des Mercadal.

Per més informació acudiu a l'Ajuntament des Mercadal
Telf. 971 37 50 02 mail: general@aj-esmercadal.org

Presentació de sol·licituds: fins dia 3 de desembre de 2010
Lloc de presentació de sol·licituds: Registre General de l'Ajuntament des Mercadal

RESUM DE LES BASES DELS AJUTS

REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
 1. Ser explotacions agràries ATP del terme de Mercadal
 2. Realitzar la instal·lació d'un equip d'ADSL per tenir accés a INTERNET a l'explotació amb tecnoogia WIMAX o WIFI preferentment, per tenir accés a INTERNET en qualsevol moment durant tots els dies de l'any.
 3. L'operador instal·lador ha de tenir aprovat un projecte d'implantació de tecnologia que complesqui amb el Pla director de Telecomunicacions de les Illes Balears.
 4. Mantenir l'explotació agrària en actiu durant un mínim de dos anys.
 5. ...
SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
 1. Còpia acarada (compulsada) del CIF
 2. Fotocòpia DNI
 3. Document de designació del compte bancari per rebre l'import de l'ajut
 4. Certificat d'inscripció en el registre d'explotacions ATP del CIME
 5. Factures o document fiscal del 2010 que acrediti que és una explotació en actiu
 6. Justificant que l'instal·lador té aprovat el projecte d'implantació de tecnologia d'acord amb el Pla director de Telecomunicacions de les Balears
 7. Projecte o memòria amb la descripció dels equips i la instal·lació amb calendari, fitxa tècnica i pressupost detallat
 8. Declaració dels ajuts obtinguts i/o sol·licitats de les adminstracions públiques per a la mateixa actuació d'instal·lació d'ADSL
 9. Declaració del representant de comprometre's a mantenir l'explotació en actiu durant 5 anys.
 10. Delcaració de no esTar sotmès a les circumstàncies que determinen la imposibilitat d'obtenir la condició de beneficiari de les subvencions públiques (article 13.2 de la LGS)
CRITERIS EN LA CONCESSIÓ DELS AJUTS
 1. import màxim per sol·licitant de 275€ (instal·lació i alta IVA exclosos)
 2. import del pressupost presentat
 3. projecte o memòria (apartat 7 anterior)
TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ DELS AJUTS
 1. El termini màxim de resolució serà de dos mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds (3 febrer de 2011)
ABONAMENT DELS AJUTS, una vegada justificada la despesa.

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS
 1. Cal justificar els ajuts abans del 30 de desembre de 2010
 2. Documentació per la justificació:
 • Declaració d'haver realitzat la inversió
 • Memòria del projecte executat
 • Factures o altres comprovants de la despesa efectuada
Cap comentari:

Publica un comentari


contador